fbpx

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego https://bglabo.com/shop (dalej: “Regulamin”)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod domeną internetową https://bglabo.com/shop („Sklep”), którego właścicielem jest BG Labo sp. z o.o. z siedzibą w Orzesze (NIP: 635-185-60-14, kod pocztowy: 43-186 Orzesze, ul. Makowa 2c)..
 2. Sprzedawcą oraz operatorem odpowiedzialnym za obsługę informatyczną i logistyczną Sklepu jest spółka AVET PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (NIP: 5242717678) adres: ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa.
 3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną produktów prezentowanych na swojej stronie internetowej, oferując je wyłącznie na użytek własny Klientów. Każde zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono dokonane w celach zarobkowych, będzie uznane za nieważne i niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail. W celu sprawdzenia, czy zamówienie zostało dokonane w celach zarobkowych Sprzedawca będzie uprawniony do weryfikacji informacji o prowadzeniu działalności przez Klienta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zakresu prowadzonej przez niego działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep to połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Klient, korzystając z usług opisanych w niniejszym regulaminie, ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu https://bglabo.com/shop
 10. Komunikacja Sklepu z Klientem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej: shop@bglabo.com, telefonu: +48 531547000 lub poczty tradycyjnej: AVET PHARMA Sp. z o.o., ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa.
 11. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego produktu przez Klienta;
  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Konsument Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Jednoosobowy Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu, w szczególności odwiedza go, dokonuje rejestracji lub /i zakupu  w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  Plik cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Klienta w postaci pliku, którą serwer może odczytywać przy ponownym połączeniu się z tego samego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce plików cookies na stronie internetowej Sklepu https://sklep.drirenaeris.com/pl/;
  Polityka prywatności – dokument zawierające informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej Sklepu https://bglabo.com/shop;
  Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową https://bglabo.com/shop;
  Sprzedawca – spółka AVET PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (NIP: 5242717678) adres: ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, nr telefonu +48 531547000, email: sklep@avetpharma.pl
  Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę 'Zaloguj się – Utwórz nowe konto’, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 3. Po zalogowaniu, Klient w zakładce 'Moje konto’ może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
 4. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej sklep@drirenaeris.com bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

§3 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików cookies.
 2. Dla realizacji zamówienia Klienta koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w  Sklepie. Brak tych danych uniemożliwi realizację zamówienia.
 3. Zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w Sklepie lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany – polecenie 'Dodaj do koszyka’, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 5. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zakup produktów w Sklepie nie ma charakteru zarobkowego i jest przeznaczony wyłącznie na jego użytek własny. 
 6. Klient może zamówić w Sklepie, w jednym koszyku (jednorazowo) maksymalnie 20 produktów marki BG Labo oraz Klient może złożyć w danym miesiącu kalendarzowym maksymalnie 5 zamówień zawierających produkty marki BG Labo. W przypadku przekroczenia ww. ilości zamawianych produktów lub zamówień, Sklep odmówi realizacji zamówienia. 
 7. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Zamawiam i płacę’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'Zamawiam i płacę’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia. 
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Jeśli Klient życzy sobie fakturę VAT , wówczas jest on zobowiązany do wpisania w polu uwagi: „Zamawiam fakturę VAT” oraz podania poprawnych danych do jej wystawienia.
 10. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie Sklepu mogą nieznacznie różnić się od produktów sprzedawanych, jednak posiadają one identyczne parametry techniczne.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w ofercie.
 12. Paczki należy otworzyć przy obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń należy spisać wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę  protokołu szkody. Brak tego protokołu pozbawia możliwości wymiany produktu i dochodzenia odszkodowania.

§4 Ceny produktów

 1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w PLN oraz nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy. 
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty dostawy oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności PayPal, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Na Stronach Produktowych Sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny produktów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.
 5. W przypadku prowadzenia kampanii promocyjnej, polegającej na obniżeniu ceny danego produktu, Sprzedawca przy wskazaniu ceny promocyjnej danego produktu umieści informację o najniższej cenie danego produktu w okresie ostatnich 30 dni przed obniżką ceny.

§5 Formy płatności i dostawy

 1. Płatność za zamówione produkty może nastąpić kartą płatniczą lub przelewem internetowym. Bieżące formy płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce: „Formy płatności”.
 2. Sklep realizuje dostawę zamówionych produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost oraz UPS.
 3. Koszty dostawy uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy, wynoszą od 0 zł do 20 zł. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty Dostawy”.

§6 Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
 2. Wykonanie umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą rozpoczyna się przygotowaniem produktu do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 4. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. 

§7 Warunki reklamacji – niezgodność produktu z umową

 1. Do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta i Konsumenta Przedsiębiorcy z tytułu niezgodności produktu z umową , określa Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Konsumentowi i Konsumentowi Przedsiębiorcy produktów zgodnych z umową.
 3. Dostarczony produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodnie z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy, o którym Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 1. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w § 7 pkt 4, jeżeli Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 7 pkt 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
 3. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności produktu z umową określonego w § 7 pkt 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany produktu.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany produktu, gdy Konsument lub Konsument Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy produktu, gdy Konsument lub Konsument Przedsiębiorca żąda wymiany produktu, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Konsumenta Przedsiębiorca. Koszty naprawy lub wymiany produktu, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 8. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy produkt na swój koszt.
 9. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.
 10. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z § 7 pkt. 9 powyżej;
  • Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. § 7 pkt. 11 do § 7 pkt. 12 powyżej;
  • brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  • brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od § 7 pkt. 8 do § 7 pkt. 13 powyżej;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o obniżeniu ceny.
 3. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy na podstawie określonej w § 7 niniejszego Regulaminu, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może odstąpić od umowy na podstawie określonej w § 7 niniejszego Regulaminu jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Konsument Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.
 5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@avetpharma.pl telefonicznie: +48 531547000 lub korespondencyjnie na adres: AVETPHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Produkt niezgodny z umową należy odesłać na adres: Centrum Dystrybucyjne AVETPHARMA, ul. Przemysłowa 10, 39-300 Mielec
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy kwoty należne:
  • wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny
  • wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie § 7 niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Konsument Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zmienionej Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Klientowi będącemu Konsumentem oraz Konsumentem Przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia produktu oraz bezpośrednich kosztów zwrotu produktu Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  e-mail: sklep@avetpharma.pl telefonicznie: +48 531547000 lub korespondencyjnie na adres: AVETPHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa oświadczenia na piśmie – można w tym celu wypełnić formularz odstąpienia od umowy, dostępny w zakładce Zwrot produktów. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w § 8 pkt 1 powyżej, od Klienta będącego Jednoosobowym Przedsiębiorcą uprawniony jest do weryfikacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez niego działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności w celu oceny czy Jednoosobowy Przedsiębiorca zawarł umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz czy umowa ta ma dla Jednoosobowego Przedsiębiorcy charakter zawodowy. W celu weryfikacji wyżej wymienionej informacji Sprzedawca dokona sprawdzenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez Jednoosobowego Przedsiębiorcę działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, w oparciu o weryfikację kodów PKD, iż zawarta umowa ma dla Jednoosobowego Przedsiębiorcy charakter zawodowy, Sprzedawca odmawia przyznania takiemu podmiotowi statusu Konsumenta Przedsiębiorcy i uznaje oświadczenie o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne. O uznaniu takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne, Sprzedawca zawiadamia Jednoosobowego Przedsiębiorcę pisemne w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wraz z podaniem przyczyny uznania oświadczenia za bezskuteczne.
 3. W razie odstąpienia od umowy, na podstawie § 8 ust. 1 powyżej, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Konsument Przedsiębiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony produkt należy odesłać na adres: Centrum Dystrybucyjne AVETPHARMA, ul. Przemysłowa 10, 39-300 Mielec.
 4. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz Konsumentowi Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Jeżeli Konsument lub Konsument Przedsiębiorca opłacił złożone zamówienie, Sprzedający w momencie odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Konsument Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9 Dane osobowe

 1. Współadministratorem danych osobowych Klienta jest: spółka Centrum Dystrybucyjne AVETPHARMA, ul. Przemysłowa 10, 39-300 Mielec, oraz spółka BG Labo sp. Z o.o. z siedzibą w Orzesze, ul. Makowa 2c, 43-186 Orzesze.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umów określonych niniejszym regulaminem, a ich niepodanie uniemożliwi ich zawarcie.
 3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umów określonych niniejszym regulaminem oraz ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń jak również rozpatrywania reklamacji, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.
 4. W stosownych przypadkach odbiorcami danych osobowych klienta mogą być banki, podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi kurierskie, podmioty wydające karty debetowe lub kredytowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy/rozwiązania umowy/wypowiedzenia umowy/wycofania przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 6. Klientowi przysługuje mi prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 4, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jednocześnie Współadministratorzy wskazują, iż we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@avetpharma.pl

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem

 1. Umowy zawierane są przez Sklep zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
  Klient będący Konsumentem lub Konsumentem Przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
  Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§11 Opinie

 1. Sprzedawca wykorzystuje w Sklepie opinie Klientów i dokonuje ich weryfikacji pod kątem czy dany produkt został zakupiony w Sklepie.
 2. Oceny oraz pisemne opinie o produktach mogą wystawiać wyłącznie zarejestrowani Klienci Sklepu, bez względu na to czy produkt został zakupiony bezpośrednio w Sklepie, czy też poza nim.
 3. Sprzedawca wykorzystuje i publikuje zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie o produktach.
 4. Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy opinia dotyczy produktu zakupionego w Sklepie poprzez sprawdzenie, czy Klient wystawiający opinię dokonał zakupu danego produktu za pośrednictwem Sklepu i otrzymał potwierdzenie zakupu drogą mailową. W przypadku jeśli:
  • Klient wystawił opinię do produktu zakupionego w Sklepie – Sprzedawca oznacza opinię jako “Potwierdzony zakup”
  • Klient wystawił opinię do produktu zakupionego w innym miejscu niż Sklep – Sprzedawca oznacza opinię jako “Klient BG Labo”
 1. Sprzedawca umożliwia również opiniowanie produktów Klientom za pośrednictwem portalu www.ceneo.pl. W zakresie opinii dodawanych za pośrednictwem portalu www.ceneo.pl Sprzedawca nie dokonuje ich weryfikacji.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem:AVETPHARMA, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, a także pod domeną internetową Sklepu https://bglabo.com/shop. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie po wejściu w zakładkę Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
 2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa,
  • zmiany form płatności,
  • zmiany sposobów dostawy,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2024r.
Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Wykorzystywanie plików Cookie
Jak wyłączyć cookies
AKCEPTUJĘ